O2 Nadace logo

Ruku na srdce pro neziskovou organizaci 2021

Ruku na srdce pro neziskovou organizaci 2021 - Fotka
1.6.2021 Autor: Marie Bezačinská

Naše kolegyně a kolegové podali celkem 24 přihlášek. Hodnotící komise vybrala ve čtvrtek 27. 5 2021 13 projektů a rozdělila mezi ně 1 milion korun.

 

Podpořili jsme tyto vzdělávací projekty:

 

Národní institut pro děti a rodinu (NIDAR) jsme podpořili částkou 50 000 Kč

Posláním NIDAR je poskytovat komplexní podporu dětem a rodinám v obtížných životních situacích, se zvláštním zřetelem na děti se specifickými potřebami. Nadační příspěvek využijí na tvorbu písničkové abecedy, jejímž cílem je podpora psychomotorického rozvoje dítěte.

 

Děti patří domů jsme podpořili částkou 68 550 Kč

Organizace podporuje rozvoj náhradní rodinné péče. Příspěvek poskytujeme na tvorbu vzdělávacího programu pro sociální pracovníky, jehož součástí je organizace seminářů zaměřených na realizaci hostitelské péče pro děti a dospívající z dětských domovů.

 

Nadační fond Srdce na dlani jsme podpořili částkou 100 000 Kč

Organizace intenzivně spolupracuje s dětskými domovy s cílem pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Nadace O2 podpoří projekt na začlenění dětí do reálného života formou úhrady nákladů spojených s mentoringem a psychologickou péčí.

 

Centrum Seňorina jsme podpořili částkou 55 400 Kč

Centrum Seňorina poskytuje kvalitní a důstojnou péči o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Cílem je odlehčit rodinám v náročné péči o jejich blízké a podpořit klienta i rodinu tak, aby se klienti mohli vracet zpět do domácího prostředí. Nadace O2 podpoří vzdělávání přímých pracovníků v získání znalosti a dovednosti pečovatelů v nefarmakologických metodách. Součástí kurzů bude metoda muzikoterapie, použití arteterapie a Montessori přístupu v péči o lidi s demencí.

 

Centrum pro rodinu a sociální péči jsme podpořili částkou 100 000 Kč

Organizace se zaměřuje na podporu rodiny v krizových situacích a poskytuje sociální služby pro děti a mládež s hendikepem. Příspěvek bude sloužit na vzdělávání pro pracovníky v Poradně pro vztahy a rodinu.

 

PRO Gaudia jsme podpořili částkou 100 000 Kč

Organizace se zaměřuje na podporu vážně nemocných a jejich blízkých, a to ambulantně nebo přímo u lůžka v nemocnicích. Nadace O2 podporuje přípravu a realizaci webinářů pro zdravotní sestry a lékaře v oblasti práce s klienty na téma sdělování nepříznivých zpráv pacientům a příbuzným ve specifických situacích. Součástí je i program zaměřený na podporou duševního zdraví zdravotníků.

 

Hospic sv. Štěpána jsme podpořili částkou 100 000 Kč

Hospic poskytuje už dvacet let paliativní péči o nevyléčitelně nemocné pacienty v závěrečném období jejich života. Nadační poslouží na individuálně zaměřené vzdělávací aktivity pro 50 zaměstnanců v přímé péči.

 

Tichý svět – chráněná pracoviště jsme podpořili částkou 99 650 Kč

Posláním organizace je všestranně podporovat neslyšící v oblasti vzdělávání a zaměstnávání. Podporovaným projektem je tvorba a realizace kurzů českého jazyka pro neslyšící, kdy ve spolupráci s účastníky kurzu vytvoří tzv. pracovní listy. Cílem projektu je podpořit specifickou formou vzdělávání v českém jazyce a sociální a pracovní začlenění neslyšících.

 

ACORUS jsme podpořili částkou 72 700 Kč

Organizace pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Příspěvek poslouží k realizaci vzdělávací knihy, e-booku a podcastů, vytvořených ve spolupráci s klientkami zařízení. Cílem je zajistit osvětu o problematice domácího násilí.

 

Centrum LOCIKA jsme podpořili částkou 90 000 Kč

Centrum LOCIKA je specializované pracoviště pro děti zažívající násilí v rodině. Šestým rokem zajišťuje služby terapeutické a psychosociální podpory pro celý rodinný systém. Příspěvek poslouží na tvorbu výukových materiálů zaměřených na téma prevence, časné identifikace a multioborové pomoci dětem ohroženým rodinným prostředím pro školské pracovníky. Na výukové materiály navazuje konference pro školské profesionály s cílem podpořit práci s online výukovým materiálem.

 

Centrum pro integraci cizinců jsme podpořili částkou 50 000 Kč

Centrum pomáhá imigrantům začlenit se do společnosti s cílem posílit komunikační kompetence, zlepšit porozumění sociokulturnímu rámci a vytvářet nové vazby v přijímání společností. Příspěvkem podpoříme diskuzní klub a exkurze. Cílovou skupinou jsou migranti, kteří se snaží překonat jazykovou, kulturní či sociální bariéru a vyhledávají k tomu vhodné příležitosti.

 

Českou společnost AIDS pomoc jsme podpořili částkou 50 000 Kč

Organizace se zabývá osvětou a prevencí HIV. Nadační příspěvkem podpoříme vysílání on-line interaktivních přednášek ve školách na téma HIV a život.

 

Junák – český skaut, středisko Městec Králové jsme podpořili částkou 63 700 Kč

Skautské středisko Městec Králové kromě běžného skautského programu (schůzky, výpravy, letní tábory) pořádá akce pro veřejnost. Grantem podporujeme přípravu workshopu pro vedoucí s cílem edukovat je v oblastech zážitkové pedagogiky, práce s hrou a motivací.

Vážíme si angažovanosti zaměstnanců O2, kteří dobrovolně pomáhali a pomáhají v neziskových organizacích, a to i v době, kdy byly kvůli pandemii kontakty velmi omezené.