O2 Nadace logo

Rozhodněte o příjemcích grantu Sázej stromy.cz

Rozhodněte o příjemcích grantu Sázej stromy.cz - Fotka
4.11.2022 Autor: Marie Bezačinská

Děkujeme všem obcím a školám, které se přihlásily do grantového programu 
Nadace O2 Sázej stromy.cz.

Do užšího výběru se dostalo 10 projektů. Pomozte jim svým hlasováním získat 
až 100 000 Kč třeba na výsadbu stromů nebo vylepšení jejich okolí. Celkem rozdělíme 500 000 Kč.

Jak na to?

Od 5. do 25. listopadu 2022 v aplikaci Moje O2 v sekci O2 Radosti v záložce Produkty a služby O2 vyberte jeden projekt. Podpoříme 5 projektů, které nasbírají největší počet hlasů. 

 

Projekty, pro které můžete hlasovat

 

Oloví – Revitalizace parku před ZŠ Oloví

(požadovaná částka 57 800 Kč)

Oloví na Sokolovsku má velké štěstí na aktivní občany. Olovský okrašlovací spolek se dlouhodobě zasazuje o to, aby se v obci skvěle žilo nejen jeho současným obyvatelům, ale i budoucím generacím. Kromě jiného proto podpořil revitalizaci parku před místní základní školou. 

Tímto projektem navázal na předchozí spolupráci s Nadací O2, konktrétně ty, které obec realizovala v rámci programu Think Big (2012). Výsledkem by měla být jakási oáza klidu pro obyvatele města i pro turisty a návštěvníky.

Projekt podpoří regeneraci městského parku před základní školou, kterou osadí stromy jako jsou buky, lípy, okrasnými dřevinami a keři.

 

OA Neveklov – Nové stromy pro Neveklov-Sýkorec

(požadovaná částka 43 802 Kč)

Neveklov na Benešovsku nabízí příjemné a ekologicky přívětivé prostředí pro starousedlíky i nové obyvatele. Kromě aktivit obce samotné tomu napomáhá i projekt realizovaný Obchodní akademií Neveklov.  

Cílem akce je rozšířit a obohatit už existující stromořadí a dokončit realizaci úprav okolí nové zástavby města s důrazem na co nejužší propojení s přírodou. Součástí projektu je i přivést mladou generaci k hlubšímu pochopení důležitosti přírody. Studenti obchodní akademie vysadí 30 dubů bahenních.

 

Hlučín – Výsadba stromů na Dětském ranči

(požadovaná částka 43 802 Kč)

Téměř čtrnáctitisícový Hlučín v Moravskoslezském kraji pod svůj správní obvod zahrnuje dalších 15 obcí. Město dlouhodobě aktivně podporuje projekty trvale udržitelného rozvoje od oblasti energetického hospodářství, přes otázky odpadového hospodářství až po výsadbu stromů, ať už v městském sadu nebo přírodních zahradách u mateřských škol.

Jedním z projektů je i návrh výsadby stromů a keřů na dětském hřišti v areálu Dětského ranče Hlučín, hipoterapeuticko-sportovního centra. Po ukončení výsadby je plánovaná následná pětiletá péče, kterou zajistí pracovníci Dětského ranče pověření správou areálu. V areálu přibyde 31 stromů a keřů (dub, lípa, vrba a dřišťál).

 

ZŠ a MŠ Abertamy – Vysaďme si les ve školce a ve škole

(požadovaná částka 87 184 Kč)

Abertamy na Karlovarsku najdeme v západní části Krušných hor. Vzhledem k celkovému počtu dětí (ve školce jich aktuálně je 28, na základní škole, která do 5. třídy funguje na principu tzv. malotřídky, 35) a prostředí se pedagogové snaží, aby děti mohly co nejvíc využít potenciál horské přírody. Proto společně tráví co nejvíc času venku na čerstvém vzduchu včetně obou školních zahrad.

Cílem projektu je dětem představit celý proces přírodních funkcí lesa přiměřeně jejich věku. Především jim ukázat, že kvalita životního prostředí není vůbec samozřejmá. Společně vyberou z nabízených druhů stromů, aktivně se zapojí do výsadby a budou se o zasazené stromy společně starat. Děti si budou vybírat deset stromků z předem odsouhlasených odrůd listnatých stromů jako jsou: javor horský, javor babyka, habr obecný, buk lesní, jabloň, třešeň, třešeň ptačí, jeřáb obecný, jilm horský. Vysadí i borovice a keře.

 

ZŠ a MŠ Kujavy – Víc stromů do školní zahrady

(požadovaná částka 51 700 Kč)

Kujavy na Novojičínsku mají něco přes 500 obyvatel. Základní a mateřská škola proto musejí hospodařit s poměrně omezeným rozpočtem. Školní budovy sousedí s poli a v zahradě samotné je jen málo stromů. Pobyt venku je po většinu roku dost problematický. V létě není na zahradě prakticky žádný stín, v chladnějším období od polí fouká tak, že se na zahradě nedá dlouho vydržet. 

Výsadba vhodných stromů a keřů by proto přispěla ke zvýšení bezpečnosti a komfortu pro pobyt dětí venku. Obec samotná vzhledem ke své poloze podél hlavní cesty v polích s minimem veřejných klidových zón, parků, remízků nebo lesů bohužel nenabízí. Stromy budou navíc působit i jako přirozený větrolam. Ochrání půdu z polí před erozí, sníží prašnost a omezí případné šíření postřiků, které se větrem šíří z přilehlých polí. Zadrží víc dešťové vody, takže napomůžou nastolení rovnováhy. 

Do výsadby zapojí i děti tak, aby sloužila sekundárně jako součást environmentální výchovy a vzdělávání a demonstrovala důsledky péče o krajinu, i její předchozí zanedbávání. Zasadí společně 42 keřů a stromů různých druhů a využití, např. jeřáb, líska, javor nebo rybíz, maliník, ostružiník apod.

 

ZŠ Šternberk Olomoucká 76 – Přírodní klimatická zahrada

(požadovaná částka 100 000 Kč)

Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků s mentálním či kombinovaným postižením, s lehčím stupněm sníženého intelektu, ale i s těžším stupněm mentálního postižení s přidruženými poruchami autistického spektra či kombinovanými vadami (vady zraku apod.)

Projekt podporuje zvýšení biodiverzity zahrady jejím oddělením od rušné komunikace výsadbou dřevin, zavedením využívání dešťové vody a úsporného hospodaření s ní. Cílem je obohatit zahradu o různorodá mikroklimata přátelská pro živočichy, která nabídnou příležitost k výuce i relaxaci. 

Plochy zeleně se obohatí o 33 listnatých stromů, jako je javor, dub, jilm, buk apod., Stromy pomůžou snížit a vyrovnat teploty vzduchu, zvýší se také relativní vlhkost vzduchu a usměrní jeho pohyblivost.

 

Gymnázium Sokolov a KVC, p. o. – Zelená škola uprostřed uhelné sloje

(požadovaná částka 49 000 Kč)

Gymnázium Sokolov a KVC poskytují kvalitní všeobecné vzdělání ve třech oborech (8, 6 a 4letý). Díky široké nabídce volitelných předmětů jsou absolventi hodně úspěšní v dalším vzdělávání. 

Cílem projektu je výsadba stromů a keřů na pozemku školy a ve školní zahradě. Kromě zlepšení klimatu v okolí budovy, snížení uhlíkové stopy a zvýšení biodiverzity by měl projekt plnit i vzdělávací a výchovnou funkci. Výuka ve venkovním prostředí, ale i potraviny vypěstované vlastníma rukama rozvíjejí klíčové kompetence rozhodně více než hodiny strávené v učebně. Projekt přímo navazuje na školní plán EVVO s pevně zakotvenou venkovní výukou. Při výsadbě stromů a prací na školní zahradě realizují oblast člověk a svět práce.

Vysadí 4 lípy srdčité, 2 kaštanovníky jedlé, 2 katalpy, 2 okrasné jabloně, 2 štědřence a 2 zmariliky kanadské. Dál keře rybízu, zimolez kamčatský a muchovník – celkem 10 kusů. Vzhledem k poloze školy nedaleko výsypky bývalého lomu musí myslet i na to, že zem je hodně kamenitá, hutná a nekvalitní. Plánují proto dovoz zeminy, vykopání děr pro výsadbu těžkou technikou a důkladnou následnou péči o stromy včetně samozavlažovacích vaků a oporných kůlů.

 

Libice nad Doubravou – Přírodní terasa v Železných horách

(požadovaná částka 66 194 Kč)

Městys Libice nad Doubravou patří k nejstarším sídlům v podhůří CHKO Železné Hory nad pravým břehem řeky Doubravy. 

Projekt reaguje na negativní dopady kůrovcové kalamity, která se nevyhnula ani zdejším lesům. Pozemek, využívaný při nedávné těžbě dřeva místní sami urovnali a zatravnili. Zbývá projekt dotáhnout do konce. Cílem projektu je zajištění svahů proti erozi a jejich zpevnění výsadbou vhodných rostlin; nová využitelnost pro občany s možností využití pro odpočinek a volný čas; návrat k původním druhům ovocných kultur v lesním porostu; obnova biotopu a komunitní přínos – kůrovcová kalamita působila na místní občany velmi negativně. O to větší zájem vzbudila možnost pomoct, a tak trochu splatit dluh přírodě. 

Na revitalizaci poničeného pozemku (urovnání, vyčištění, zatravnění) se nezištně podíleli občané téměř celé místní části, aktivně se zapojily i děti v rámci oddílu mladých hasičů. Projekt zahrnuje výsadbu keřů a stromků jako jsou např. pámelník, trnka, líska, hloh růže šípková apod.

 

Mateřská škola Hlučín, Severní, p. o. – Od jablíčka po bukvici

(požadovaná částka 33 798 Kč)

Mateřská škola se nachází v blízkosti centra severomoravského Hlučína. Školní zahrada potřebuje modernizaci a novou výsadbu.

Cílem projektu je obohatit školní zahradu o stromy a keře s estetickou i vzdělávací funkcí. Děti se dozvědí, že jablka, hrušky nebo švestky nepocházejí se supermarketu, ale rostou na stromech. Ovoce dostupné ve školní zahradě navíc pak podpoří jejich imunitu. Okrasné stromy a keře budou zdrojem poznání, ale i součástí estetické výuky. Květy, listy a plody navíc můžeme využít pro lesní zvěř nebo na podzim k tvoření v mateřské škole. 

Z hlediska životního prostředí pomůže výsadba stromů zvýšit přísun kyslíku v dané městské lokalitě, zajistit stinná místa a odhlučnění.

Na zahradě vysadí 6 ovocných stromů (jabloň, švestka, třešeň, hrušeň, ringle) a 6 okrasných stromů (buk lesní, jilm horský, jilm holandský, modřín opadavý převislý, javor dlanitolistý).

 

ZŠ a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, p. o. – Škola v zahradě

(požadovaná částka 56 292 Kč)

Poskytují výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jde o děti s autismem, kombinovanými vadami a děti s mentálním postižením. Vedle běžných vyučovacích předmětů využívají zvláště u dětí s vyšší mírou podpůrných opatření alternativní metody práce, do výuky zařazují i prvky terapií. Většina žáků jsou děti z Hodonína a okolí.

Důležitou součástí výchovy dětí ve škole je i školní zahrada, která vznikla v 60. letech minulého století. Je tu proto spousta přestárlých ovocných stromů, suchých a neperspektivních dřevin poničených tornádem. Jejich cílem je vytvořit ze školní zahrady přírodní učebnu pod širým nebem přispívající k environmentálnímu povědomí i praktickým dovednostem žáků. V zahradě se budou děti nejen učit, ale budou mít i možnost relaxovat a setkávat se s dětmi z mateřských škol a se seniory z blízkého okolí. 

Na zahradě plánují vysadit stromy a keře (ptačí bob, dub, habr, javor, jabloň, hruška a maliny, rybíz, maliny, ostružiny apod.).