O2 Nadace logo

Rozdáme téměř milion korun mezi neziskové organizace, které nominovali zaměstnanci O2

Rozdáme téměř milion korun mezi neziskové organizace, které nominovali zaměstnanci O2 - Fotka
25.5.2023 Autor: Kateřina Neumannová

Začátkem března vyhlásila Nadace O2 interní grantovou výzvu Ruku na srdce pro neziskové organizace, v rámci které mohou zaměstnanci O2 nominovat nestátní neziskovou organizaci. Ta může získat až 100 000 korun na vzdělávání zaměstnanců, klientů nebo přípravu podpůrných vzdělávacích materiálů. A nyní už známe podpořené organizace – pojďme si je představit!

V rámci letošního 4. ročníku přihlásilo 31 zaměstnanců společnosti O2 vzdělávací projekt své oblíbené neziskové organizace. Komise z nich vybrala celkem 14 projektů, mezi které Nadace O2 rozdělí téměř jeden milion korun. 

„Máme neuvěřitelnou radost, že bylo do grantové výzvy nominováno tolik neziskových organizací. Je báječné vidět, že zaměstnanci O2 chtějí pomáhat a aktivně se zapojují,“ říká manažerka Nadace O2 Dominika Herdová, podle které je skvělé i to, že polovina podpořených organizací byla do programu přihlášena poprvé. 

Mezi čtrnáct nestátních neziskových organizací rozdělí Nadace O2 celkem 999 737 korun.

 

Seznam podpořených projektů:
 

Centrum LOCIKA, z.ú. - Škola, místo bezpečí
 

Centrum LOCIKA díky finanční podpoře Nadace O2 uspořádá pro pedagogické a odborné pracovníky ze základních škol vzdělávací seminář, na kterém jim podnětnou a interaktivní formou poskytne základní informace o tématu násilí a agrese a jejich prevence na školách. Účastníci se dozvědí, proč k násilí a agresivním činům ve škole dochází, jak jim předcházet, a jak na ně vhodně reagovat. Zaměří se i na trauma související s domácím násilím a jeho dopady na dítě i rodinu.  

Součástí projektu je i preventivní workshop pro žáky, v rámci kterého bude Centrum LOCIKA dětem citlivě představovat problematiku násilí v rodinách. Preventivní interaktivní workshop toto téma otevře a znormalizuje debatu o jeho dopadech. Zároveň posílí schopnosti dětí rozpoznat a pojmenovat domácí násilí.

 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. - Vzdělávání pracovníků PORADNY PRO VZTAHY A RODINU
 

Podpora pomůže ve vzdělávání odborných pracovníků, kteří poskytují mediace, rodinné konzultace, terapie a odborné sociální i psychologické poradenství v rámci Poradny pro vztahy a rodinu. Tato služba pomáhá jednotlivcům, párům i celým rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé situaci, obtížně řešitelné vlastními silami.  

 

Centrum Seňorina – Zefektivnění organizace, sociální služby pro lidi s demencí
 

Organizace poskytuje vysoce kvalitní odlehčovací služby rodinám, do kterých vstoupila Alzheimerova nemoc. Cílem projektu je stabilizace a profesionalizace týmu formou supervizí pracovníků a rozšíření znalosti a dovedností v péči o klienty. Součástí je i zefektivnění procesů v organizaci, rozšíření znalostí v oblasti fundraisingu a zajištění IT auditu pro rozvoj a zabezpečení organizace.   

Pokud se chcete dozvědět více nejen o hostinské péči, můžete si přečíst rozhovor s ředitelkou Centra Seňorina Lenkou Václavíkovou.

  

Děti patří domů, z.s. - Kontinuální vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti hostitelské péče pro děti z dětských domovů
 

Organizace rozvíjí hostitelskou péči a díky podpoře Nadace O2 realizuje jednodenní seminář pro sociální pracovníky na téma Proč je důležité podpořit provázení dospívajícího v ústavní péči osobami blízkými.  Účastníci získají motivaci k hostitelské péči a seznámí se přínosy, ale i úskalími.

V navazujícím dvoudenním workshopu Jak na přípravu osob blízkých při provázení dítěte dospívajícího v ústavní výchově organizace účastníkům předá jejich dobrou praxi, jak hostitele připravovat. Cílem je, aby každý sociální pracovník mohl přípravu hostitelů realizovat.  

Zajímá vás, jak se liší hostitelská péče od té pěstounské? Nejen to se dozvíte v rozhovoru s ředitelkou Jiřinou Kryštůfkovou Hlaváčovou.  

 

Hospic sv. Štěpána, z.s. - Rozvoj pro Štěpána – pro kvalitní péči v hospici a sdílení dobré praxe
 

Hospic pokračuje v naplňování plánu rozvoje v oblasti vzdělávání s důrazem na zkušenější pracovníky s delší praxí, kteří jsou pro organizaci velmi cenní. Jejich vzdělávání je důležité ale náročnější. Prostředky z grantové výzvy Ruku na srdce pro neziskové organizace použijí na Kurz komplexní ošetřovatelské péče o rány a Espero pro sestry.  

Součástí projektu je účast fundraisingu na konferenci s mezinárodní inspirací o nových metodách a trendech. Získané zkušenosti chtějí uplatnit k inovacím a zefektivnění práce s dárci, navýšení příjmů z darů.

 

KLUB PATHFINDER z.s. - Rádcovský kurz pro mladé lidi
 

Kurz je určený pro mladé lidi ve věku od 15 do 18 let, kteří chtějí pracovat s dětmi v organizaci. Cílem je motivovat mladé lidi s perspektivou stát se vedoucími a rozvíjet jejich schopnosti. Po absolvování kurzu se z účastníků stanou tzv. rádci, kteří budou v oddílech po boku dospělých vedoucích pomáhat s vedením, přípravou programu, realizací akcí a táborů.  

 

MIKASA z.s. - Podpora vzdělávání v oblasti marketingu, komunikace s dárci a fundraisingu
 

Organizace realizuje významné projekty pro podporu osob s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči. Aby mohla MIKISA realizovat všechny projekty, pracují na schopnosti získat dostatečný počet malých i velkých dárců. Díky tomu budou moci snížit závislost na veřejných finančních prostředcích a operativně tak reagovat na potřeby klientů s autismem a jejich rodin. S tím jim pomůže i finanční podpora od Nadace O2.

Cílem projektu je zajištění vzdělávacích a konzultačních aktivit směřujících ke zvýšení kvality a odbornosti v oblasti fundraisingu a marketingu a komunikace.  

 

Raná péče Krůček, z.ú. - Krůček ke zdravým rodinným vztahům
 

Projekt je zaměřen na edukaci rodičů o dovednostech potřebných k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémů při jejich výchově. Současně projekt směřuje ke zvýšení dostupnosti odborné psychologické a psychoterapeutické péče v Karlovarském kraji spoluprací s odborníky z jiných krajů přinášejících novinky v přístupu k daným tématům.

Edukace financována Nadací O2 bude probíhat formou workshopů i skupinovou terapeutickou prací, která proběhne online formou a umožní zajistit klientským rodinám bezpečný první kontakt s terapiemi či vzděláváním digitální formou. Díky tomu se zvýší kompetence těchto rodin ve vyhledávání a konzumaci takovýchto příležitostí v online prostoru.  

 

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, z. s. - Rozvoj zdravotně znevýhodněných dětí a podpora jejich rodičů či dalších pečujících osob
 

Projekt rozvíjí děti se zdravotním znevýhodněním a podporuje jejich rodiče. Konkrétně finance pomohou s nabídkou kroužků speciálně pro děti se zdravotním znevýhodněním a jejich integraci do běžných kroužků RKC Jablíčkov.

Na kroužcích se děti přirozenou formou vzdělávají a rozvíjejí. Věnují se pohybovým cvičením, učí se dechovým technikám a pomocí nich i zvládání emocí, výtvarná činnost podporuje a rozvíjí jejich fantazii a kreativitu. Při práci s keramickou hlínou si procvičí jemnou motoriku, hudební část kurzů rozvíjí mluvení.  

 

SONS ČR, z.s. - Haptické přílohy aneb Dotykem až k srdci
 

Vidící člověk si časopis bez obrázků nedokáže vůbec představit. Organizace SONS se chce s redakcemi časopisů pro nevidomé a slabozraké držet celospolečenských trendů, aby klienti nezůstávali stranou a aby je jejich handicap od ostatních více neodděloval. Díky haptickým přílohám časopisů si mohou čtenáři udělat lepší představu o tom, jak vypadají např. emotikony, různé druhy motýlů nebo třeba zbarvení kočkovitých šelem.  

 

Společnost pro ranou péči – Vzdělání pro ranou péči – zvyšování odbornosti
 

Projekt, který nadace podpořila, je zaměřen na zvyšování odbornosti poradkyň rané péče. Znalosti, které poradkyně získají, pomohou rodinám usnadnit práci s dítětem, a tím zlepší kvalitu života celé rodiny.

Organizace má připravené semináře, které budou například cíleny na práci s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením i rozvoj ve všech oblastech smyslového vnímání. Účastníci také získají vědomosti z oblasti základních kinestetických pozic, které ovlivňují kognitivní funkce klienta nebo jeho schopnost účinně relaxovat. Poradkyně se také naučí používat aplikace Moje docházka GIRITON nebo Freelo, které jim výrazně usnadní práci.

 

Srdcem Robinson, z.ú. - Zdravotník budoucnosti
 

Organizace získala podporu na integrovaný workshopový cyklus pro zdravotnický personál, který pečuje o rodiny s vážně nemocnými dětmi. Předává jim efektivní nástroje, jak ustát vlastní emoce, jak lépe zvládat chování klientů nebo jak při práci nevyhořet.

Srdcem Robinson edukuje personál, který nabízí podporu rodinám v jejich těžké životní situaci. Podporuje také týmovou práci pro posílení vzájemných vztahů, zlepšení atmosféry v nemocnicích a rodiny i dětské klienty k pobytům v nemocnici a těžkým operačním výkonům při komplikovaných a vážných diagnózách.  

 

Tichý svět, chráněná pracoviště, o. p. s. - Kurzy znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením
 

Podpořený projekt je zaměřen na přímou práci s rodinami s dětmi se sluchovým postižením. Projekt tvoří 2 hlavní aktivity: Kurzy českého znakového jazyka (ČZJ) pro rodiče dětí se SP a souběžně běžící aktivizační skupinky na rozvoj komunikace pro tyto děti.

Cílem projektu je pomoct vybudovat mezi rodičem a dítětem od raného věku funkční komunikaci, která je nesmírně důležitá. U dětí se sluchovým postižením, s těžkou vadou sluchu, je to právě komunikace v ČZJ. Rodiče se ČZJ učí v běžných kurzech znakového jazyka, které ale nereagují na jejich konkrétní komunikační potřeby. V rodině s malým dítětem se řeší jiná slovní zásoba, než nabízí běžný kurz pro širokou veřejnost

Tichý svět se tak zaměřuje na vyplňování těchto komunikačních propastí a reaguje na potřeby rodičů, kteří opakovaně tuto formu vzdělávání poptávají. 

 

TŘI, z.ú. - Prohlubování kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb pro přímou práci s pacienty
 

Cílem projektu je prohlubování a rozšiřování kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro přímou práci s klienty. Důležitou součástí je profesionalizace a zvyšování standartu poskytovaných služeb, a to především zdokonalování se v aktivizačních činnostech v rámci denních činností klientů a prohlubování znalostí péče o klienty s demencí, s Alzheimerovou chorobou nebo manipulace s málo pohyblivým a nehybným klientem.

Organizace chce také rozšířit kompetence o právní minimum, kde jsou důležité aspekty dluhové pasti nebo řešení problematických situací. Pro organizaci TŘI je také velmi důležitá podpora pracovníků v osobním rozvoji pro zvýšení psychické i fyzické odolnosti.

 

Nadace O2 tímto děkuje všem zaměstnancům společnosti O2 za nominace nestátních neziskových organizací. „Díky vám můžeme cíleně pomáhat konkrétním organizacím a lidem v jejich rozvoji, společně se tak podílíme na vytváření lepšího a laskavějšího světa,“ ukončuje Dominika Herdová.