O2 Nadace logo

Podporujeme vzdělávání v neziskových organizacích

Podporujeme vzdělávání v neziskových organizacích - Fotka
20.5.2020 Autor: Nadace O2

Zaměstnanci O2 mají každý rok možnost získat pro neziskovou organizaci, ve které pomáhají, od Nadace O2 grantový příspěvek v programu S rukou na srdci pro neziskovou organizaci.

Od počátku programu (navazujeme na předchozí program Pomozte své komunitě) přidělila Nadace O2 grantovou podporu v celkové hodnotě 8 553 399 Kč. A minulý týden jsme rozdělili mezi vítězné neziskové vzdělávací projekty další 1 000 000 Kč. 
V letošním ročníku bylo možné žádat pro organizaci až o 100 000 Kč. A další novinkou bylo zaměření grantu, v souladu se strategií Nadace O2, na podporu vzdělávání v neziskových organizacích.

Které organizace získaly v grantovém řízení nejvíce bodů a budou finančně podpořeny?
 

Hospic sv. Štěpána jsme podpořili částkou 100 000 Kč

Hospic sv. Štěpána se dlouhodobě a souvisle věnuje zkvalitňování péče o nevyléčitelně nemocné pacienty v závěrečné fázi jejich života. Nadační příspěvek umožnil individuálně vybrané vzdělávací aktivity pro 36 zaměstnanců v přímé péči. 

 

Centrum Locika jsme podpořili částkou 70 000 Kč

Centrum LOCIKA je specializované centrum pro děti, zažívající domácí násilí. Posláním organizace je pomáhat dětem, které zažily domácí násilí, obnovit pocit bezpečí a zdravé vztahy v rodině̌.  Díky nadačnímu příspěvku Locika vytvořila video, ze kterého zejména rodiče získají informace o dopadech násilí v rodině na děti i možnostech pomoci, online kurz o tom, jak násilí v rodině předcházet a jak pomoci a plakát pro děti s formami seberegulace ve školním prostředí.

 

ZO ČSOP Ekologická servisní organizace jsme podpořili částkou 50 000 Kč

Pražská pastvina je spolkem, který chrání a obnovuje louky a stepi komunitní pastvou. Společně s tím chce chránit a obnovovat i vše, co na loukách žije nebo by mělo žít. Finanční příspěvek posloužil na rozvoj včelařského kroužku pro děti a exkurze a aktivity v přírodě pro veřejnost. 

 

Domov Sue Ryder jsme podpořili částkou 61 200 Kč

Domov Sue Ryder pečuje o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých při každodenních činnostech. Usilují o to, aby klienti prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Nadace O2 přispěla na aktivizační program pro seniory.

 

Junák – český skaut jsme podpořili částkou 43 500 Kč

Skautské středisko Městec Králové kromě běžného skautské programu (schůzky, výpravy, letní tábory) pořádá akce pro veřejnost. Nadace grantem podpořila aktivity ke zvýšení zájmu dospívajících členů střediska o činnost v oddílech a k zapojení rodičů.

 

Post Bellum jsme podpořili částkou 50 000 Kč

Post Bellum vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových událostí 20. století. Nadační příspěvek podpořil kroužky pro děti v divadlech seznamující s příběhy a historickými událostmi 20. století umožňující dětem vcítit se do pohledů, okolností a postojů generace, která zažila světovou válku a komunismus.

 

ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem jsme podpořili částkou 33 000 Kč

Posláním organizace je plné přímé zaopatření a náhradní výchovná péče v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Nadační příspěvek podpořil vzdělávací a rozvojové aktivity pro děti se speciálními potřebami, které vyrůstají v dětském domově ve Vrbně pro Pradědem. 

 

Česká společnost AIDS pomoc jsme podpořili částkou 49 000 Kč

Česká společnost AIDS pomoc zajišťuje přímou pomoc lidem HIV pozitivním a nemocným AIDS, jejich rodinám a blízkým. Nadační příspěvek podpořil interaktivní televizní internetové vysílání na středních školách na téma HIV a život.

 

Hospicová péče sv. Kleofáše jsme podpořili částkou 45 000 Kč

Organizace provozuje mobilní hospic s půjčovnou pomůcek pro nemocné v terminálním stádiu nádorového onemocnění.  Z nadačního příspěvku se uhradily vzdělávací kurzy pro pracovníky přímé péče, financí a managementu hospice. 

 

Centrum pro integraci cizinců jsme podpořili částkou 55 260 Kč

Centrum pomáhá umožnit imigrantům samostatný a důstojný život v ČR při respektu a znalostech zdejších právních i čistě mezilidských norem chování a jednání. Podporuje porozumění, vstřícnost a respekt k individualitě každého migranta ze strany přijímající společnosti. Projekt pomůže imigrantům a jejich rodinám se začlenit do společnosti především posílením jejich komunikačních kompetencí a výukou jazyka.  

 

ACORUS jsme podpořili částkou 65 000 Kč

ACORUS pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Finanční podpora nadace sloužila k vytvoření dokumentu o rozpoznání násilí v partnerských vztazích, který využijí odborníci organizace při besedách na středních školách.

 

Centrum pro rodinu a sociální péči jsme podpořili částkou 50 000 Kč

Organizace se zaměřuje na podporu rodiny v krizových situacích a poskytuje sociální služby pro děti a mládež s hendikepem. Z nadačního příspěvku organizace uhradila školení krizové aplikované intervence pro sociální pracovníky.

 

Poradna Vigvam jsme podpořili částkou 100 000 Kč

Poradna Vigvam pomáhá dětem a jejich rodinám zvládnout náhlou smrt blízkého člověka. Nadace podpořila přípravu jejich intenzivního odborného kurzu akreditovaného MPSV v rozsahu 100 hodin, který přispěje k rozšiřování podpůrné odborné sítě pro pozůstalé.

 

Tichý svět jsme podpořili částkou 74 650 Kč

Posláním organizace je všestranně podporovat neslyšící v oblasti vzdělávání a zaměstnávání. Nadační příspěvek sloužil k realizaci zážitkových workshopů o komunikaci s neslyšícími pro školy, pracovníky úřadů atd., čímž Tichý svět podpoří integraci neslyšících do společnosti.

 

AKORD jsme podpořili částkou 50 000 Kč

Organizace se věnuje podpoře a pomoci dětem, mládeži a dospělým lidem s těžkým zdravotním postižením s kombinovanými vadami. Příspěvek nadace využili na vzdělávání pracovníků přímé péče a nákup speciálních edukačních softwarů a výukových pomůcek.

 

Gaudia jsme podpořili částkou 50 000 Kč

Gaudia poskytuje psychickou podporu onkologicky a jinak vážně nemocným a jejich blízkým ambulantně a přímo u lůžka v nemocnicích. Nadace podpořila přípravu webinářů pro zdravotní sestry a lékaře pro zlepšení komunikačních dovedností s pacienty a jejich rodinami v zátěžových situacích.

 

P-centrum jsme podpořili částkou 53 390 Kč

P-centrum pracuje v oblasti primární prevence, provází školy krizovými situacemi a v případě potíží jako je výskyt šikany, užívání návykových látek atd. Nadace podpořila školení učitelů ZŠ v tématech rizikového chování. 

 

Děkujeme hodnotící komisi, ve které letos zasedly: Kristina Papoušková (Nadace VIA), Zuzana Ramajzlová (Člověk v tísni), Lucie Dudová (O2 Czech Republic), Vanda Dušková (O2 Czech Republic), Lucie Fišerová (Nadace O2).

Děkujeme všem přihlášeným organizacím a především zaměstnancům O2, kteří v nich dobrovolně pomáhají, za to, že mají chuť přispívat ke vzdělávání a rozvoji v neziskových organizacích a pomáhat tak zkvalitňovat a rozšiřovat služby pro klienty a širokou veřejnost.