20. 05. 2020

Podporujeme vzdělávání v neziskových organizacích

V letošním kole zaměstnaneckého grantu S rukou na srdce pro neziskovou organizaci se sešlo 34 žádostí o podporu vzdělávacích projektů. 13. května zasedala hodnotící komise a vybrala 17 projektů, mezi které nadace rozdělí 1 000 000 Kč.
Podporujeme vzdělávání v neziskových organizacích
Zaměstnanci O2 mají každý rok možnost získat pro neziskovou organizaci, ve které pomáhají, od Nadace O2 grantový příspěvek v programu S rukou na srdci pro neziskovou organizaci.

Od počátku programu (navazujeme na předchozí program Pomozte své komunitě) přidělila Nadace O2 grantovou podporu v celkové hodnotě 8 553 399 Kč. A minulý týden jsme rozdělili mezi vítězné neziskové vzdělávací projekty další 1 000 000 Kč.
V letošním ročníku bylo možné žádat pro organizaci až o 100 000 Kč. A další novinkou bylo zaměření grantu, v souladu se strategií Nadace O2, na podporu vzdělávání v neziskových organizacích.

Které organizace získaly v grantovém řízení nejvíce bodů a budou finančně podpořeny?

Hospic sv. Štěpána

 • Hospic sv. Štěpána se dlouhodobě a souvisle věnuje zkvalitňování péče o nevyléčitelně nemocné pacienty v závěrečné fázi jejich života. Nadační příspěvek umožní individuálně vybrané vzdělávací aktivity pro 36 zaměstnanců v přímé péči.

Centrum Locika

 • Centrum LOCIKA je specializované centrum pro děti, zažívající domácí násilí. Posláním organizace je pomáhat dětem, které zažily domácí násilí, obnovit pocit bezpečí a zdravé vztahy v rodině̌. Díky nadačnímu  příspěvku Locika vytvoří video, ze kterého zejména rodiče získají informace o dopadech násilí v rodině na děti i možnostech pomoci, online kurzu o tom, jak násilí v rodině předcházet a jak pomoci a plakátu pro děti s formami seberegulace ve školním prostředí.

ZO ČSOP Ekologická servisní organizace

 • Pražská pastvina je spolkem, který chrání a obnovuje louky a stepi komunitní pastvou. Společně s tím chce chránit a obnovovat i vše, co na loukách žije nebo by mělo žít. Finanční příspěvek nadace je určen na rozvoj včelařského kroužku pro děti a exkurze a aktivity v přírodě pro veřejnost.

Domov Sue Ryder

 • Domov Sue Ryder pečuje o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých při každodenních činnostech. Usilují o to, aby klienti prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Nadace O2 přispěje na aktivizační program pro seniory.

Junák - český skaut

 • Skautské středisko Městec Králové kromě běžného skautské programu (schůzky, výpravy, letní tábory) pořádá akce pro veřejnost. Nadace grantem podpoří aktivity ke zvýšení zájmu dospívajících členů střediska o činnost v oddílech a k zapojení rodičů.

Post Bellum

 • Post Bellum vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových událostí 20. století. Nadační příspěvek podpoří kroužky pro děti v divadlech seznamující s příběhy a historickými událostmi 20. stol, dětem umožňují vcítit se do pohledů, okolností a postojů generace, která zažila svět. válku a komunismus.

ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem

 • Posláním organizace je plné přímé zaopatření a náhradní výchovná péče v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Nadační příspěvek podpoří vzdělávací a rozvojové aktivity pro děti se speciálními potřebami, které vyrůstají v dětském domově ve Vrbně pro Pradědem.

Česká společnost AIDS pomoc

 • Česká společnost AIDS pomoc zajišťuje přímou pomoc lidem HIV pozitivním a nemocným AIDS, jejich rodinám a blízkým. Nadační příspěvek podpoří interaktivní televizní internetové vysílání na střední školy na téma HIV a život.

Hospicová péče sv. Kleofáše

 • Organizace provozuje mobilní hospic s půjčovnou pomůcek pro nemocné v terminálním stádiu nádorového onemocnění. Z nadačního příspěvku budou hrazeny vzdělávací kurzy pro pracovníky přímé péče, financí a managementu hospice.

Centrum pro integraci cizinců

 • Centrum pomáhá umožnit imigrantům samostatný a důstojný život v ČR při respektu a znalostech zdejších právních i čistě mezilidských norem chování a jednání a též podporovat porozumění, vstřícnost a respekt k individualitě každého migranta ze strany přijímající společnosti. Grantem podpořený projekt  pomůže imigrantům a jejich rodinám se začlenit do společnosti především posílením jejich komunikačních kompetencí a výukou jazyka.  

ACORUS

 • ACORUS pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Finanční podpora nadace bude využita na vytvoření dokumentu o rozpoznání násilí v partnerských vztazích, který využijí odborníci organizace při preventivních besedách na středních školách.

Centrum pro rodinu a sociální péči

 • Organizace se zaměřuje na podporu rodiny v krizových situacích a poskytuje sociální služby pro děti a mládež s handicapem. Z nadačního příspěvku organizace uhradí školení krizové aplikované intervence pro sociální pracovníky.

Poradna Vigvam

 • Poradna Vigvam pomáhá dětem a jejich rodinám zvládnout náhlou smrt blízkého člověka. Nadace podpoří přípravu jejich intenzivního odborného kurzu akreditovaného MPSV v rozsahu 100 hodin, který přispěje k rozšiřování podpůrné odborné sítě pro pozůstalé.

Tichý svět

 • Posláním organizace je všestranně podporovat neslyšící v oblasti vzdělávání a zaměstnávání. Nadační příspěvek bude využit na realizaci zážitkových workshopů o komunikaci s neslyšícími pro školy, pracovníky z úřadů atd., čímž Tichý svět podpoří integraci neslyšících do společnosti.

AKORD

 • Organizace se věnuje podpoře a pomoci dětem, mládeži a dospělým lidem s těžkým zdravotním postižením s kombinovanými vadami. Příspěvek nadace bude využit na vzdělávání pracovníků přímé péče a nákup speciálních edukačních softwarů a výukových pomůcek.

Gaudia

 • Gaudia poskytuje psychickou podporu onkologicky a jinak vážně nemocným a jejich blízkým ambulantně a přímo u lůžka v nemocnicích. Nadace podpoří přípravu  webinářů pro zdravotní sestry a lékaře pro zlepšení komunikačních dovedností s pacienty a jejich rodinami v zátěžových situacích.

P-centrum

 • P-centrum pracuje v oblasti primární prevence, provází školy krizovými situacemi a v případě potíží jako je výskyt šikany, užívání návykových látek atd.  Nadace podpoří školení učitelů ZŠ v tématech rizikového chování.


Děkujeme hodnotící komisi, ve které letos zasedly: Kristina Papoušková (Nadace VIA), Zuzana Ramajzlová (Člověk v tísni), Lucie Dudová (O2 Czech Republic), Vanda Dušková (O2 Czech Republic), Lucie Fišerová (Nadace O2).

Děkujeme všem přihlášeným organizacím a především zaměstnancům O2, kteří v nich dobrovolně pomáhají, za to, že mají chuť přispívat ke vzdělávání a rozvoji v neziskových organizacích a pomáhat tak zkvalitňovat a rozšiřovat služby pro klienty a širokou veřejnost.